Sargyt etmezden ozal görmeli

6

Nusgalar we sargytlar hakda

S: Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: 1-5 nusga üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biz nusgalary berýäris we nusgalaryň bahasyny köp mukdarda yzyna gaýtaryp berýäris.

S: Nädip töläp bilerin?

J: Bank tranfer (T / T) ýa-da Paypel tarapyndan tölegi kabul edýäris.

S: Tölegden soň haçan gowşurylar?

J: Nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder. 15 gün töweregi sargyt.

S: Sargyt nädip edip bilerin?

J: Resmi web sahypasynda çap edilen telefon, e-poçta, Skype we beýleki aragatnaşyk maglumatlary bilen habarlaşyň we satyjy wagtynda habarlaşar.

S: Web sahypasyndaky bahadan ugur alyp, zerur zatlarymy göni töläp bilerinmi?

J: Walýuta hümmetiniň düýpgöter ýokarlanmagy we pese gaçmagy sebäpli web sahypasyndaky baha, diňe walýuta hümmetine görä düzedip bolmaýan 1Kpcs partiýa sargytynyň salgylanma birligi bahasydyr.

Şeýle hem, aýratyn zerurlyklaryňyza, mukdaryna we salgysyna görä degişli transport çykdajylaryny maslahatlaşarys.E-poçta, Wechat ýa-da skype arkaly hakyky wagt bahasy we amal şertleri bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 Mümkinçiliklerimiz hakda

S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Yourun (Urun) 10 ýyldan gowrak professional simsiz gurallar batareýasy we zarýad beriji öndüriji we söwda kombidir. Biziň kompaniýamyz Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär. “Yourun Holdings” -iň üç zawody önümçilige we gözleglere we ösüşe bagyşlanýar. PCB tagtalary, batareýalar, janköýerler, yşyklandyryş we beýleki periferiýa önümleri.Zawod takmynan 10,000 inedördül metr meýdany tutýar.21 gözleg we in engineener, 33 hil in engineeneri we B2B we B2C satuw topary bar.30-dan gowrak adam we 200-den gowrak önümçilik işgäri bar. Amatly wagtyňyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

S: Batareýaňyzyň aýlyk kuwwaty nämeden ybarat?

J: Yourun (Urun) batareýasynyň aýlyk kuwwaty 1800000-2500000pc. OEM / ODM taslamasyny kabul edýäris.

S: ODM & OEM taslamasy üçin güýç näme?

J: OEM / ODM taslamalary kabul edilýär.Biziň öz galyplaýyş we sanjym galyplaýyş ussahanalarymyz, öz PCB tagta önümçilik ussahanalarymyz, taslamalarymyza iň gowy tehniki goldaw berip biljek we üpjünçilik zynjyrynyň hyzmatlaryny doly üpjün edip biljek gözleg we in engineenerlerimiz bar.Her ýyl täze önümleri we täze galyplary gözlemek we ösdürmek üçin maýa goýýarys.Pikir, 3D subutnama, galyndy açmak we ş.m. ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris, şeýle hem dünýäniň köp ýerinde dostlar üçin iň köp satylýan önümleri dizaýn edip we öndürip bileris.

S: Kepillik syýasaty barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Yourun (Urun) batareýalar, zarýad berijiler, adapterler, LED yşyklar, fan, inwertor we ş.m. üçin bir ýyl kepillik hödürleýär.Islendik hil meselesi kepillik wagtynda döredilýär.Müşderi goldawy we mahabaty üçin satuwdan soň hyzmat topary bar.

S: Önümleriňiziň kemçilik derejesi nähili?

J: 1% -den az.