URUN hakda

Urun hakda

10 ýyldan gowrak wagt bäri batareýa pudagyna çuňňur gatnaşýarys we önüme esaslanýan gözleg we gözleg, dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerini döretdik.Kompaniýa, galyp sanjym galyplaryny, SMT, PACK we R&D we dizaýny dik birleşdirilen senagat zynjyryna birleşdirýär.Garnituralaryň hemmesi diýen ýaly zawodda öndürilýär.
Urun häzirki zaman kärhana dolandyryşynyň talaplaryna laýyklykda ylmy we doly dolandyryş ulgamyny döretdi we ýokary netijeli we ýokary hilli ösüş, önümçilik we hil dolandyryş topary bar.Kompaniýa ISO9001, BSCI we OHSAS18001 şahadatnamalaryny berdi.

mr, lun

Jenap Duan

Uruny esaslandyryjy.

Harbin tehnologiýa institutyny magistr derejesi bilen tamamlady.

Jenap Duan 2000-nji ýylda Japanaponiýanyň Yuasa şäherinde täze batareýa önümlerini gözlemek we işläp düzmek bilen meşgullandy. 2012-nji ýylda Germaniýa geçirilen gözleg we gözleg sapary wagtynda bazarda daşary ýurt güýç gurallarynyň giňden ulanylandygyny gördi we özüne çekdi. pudagynyň mümkinçilikleri.Arza üçin öz ýurduna dolanmak kararyna geldi.Global güýç guralynyň aksesuar önümleri.

Jenap Duan 2013-nji ýylda Şençzhenen “Youun Tool Battery Co. Ltd.” -ni esaslandyrdy we R&D, önümçilik we satuw ädimlerini birleşdirýän telekeçi topary döretdi.Ilkibaşda esasy gural hökmünde güýç gurallarynyň batareýalaryny ulandy we Urun söwda belligi üçin ýüz tutdy.Urun, ösüş ýolundaky kompaniýa toparynyň durup bolmajak we durup bolmajak söweş ruhuny görkezýän SÖ RGI (I (Bolýar, ylgaýarsyňyz) diýmekdir.

Kärhana maglumatlary

10 ýyllap gylyjy ýitilenden soň, kompaniýa 200-den gowrak ýurda we sebitlere satylýan batareýalar, zarýad berijiler, janköýerler, yşyklandyryş, elektrik gurallary we ş.m. ýaly 300-den gowrak periferiýa önümlerini özbaşdak ösdürmegi ösdürdi. dünýä!

3 kompaniýany gözegçilik astynda saklaýan “Şençzhenen Youun Tool Battery Co., Ltd.” PCB tagtalaryny, batareýalary, janköýerleri, yşyklandyryş we beýleki periferiýa önümlerini öndürmäge we öwrenmäge bagyşlanýar.Zawod takmynan 10000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 21 gözleg we in engineener bilen 33 hil inerseneri bar.30-dan gowrak B2B we B2C satuw topary we 200-den gowrak önümçilik işgäri bar.
Kompaniýanyň esasy müşderileri Amazon, Alibaba Europeanewropa we Amerikan marka gurallary agentleri, esasy söwda merkezleri, elektrik gurallaryny öndürijiler we ş.m. 2020-nji ýylda täze täç wirusynyň dünýädäki önümçilik we import we eksport pudaklaryna täsir etmegine garamazdan, henizem synanyşarys öz markamyza ýapyşmak we Satyş gazanmak 350 million ýuandan geçdi.Öňümizdäki 3 ýylda kompaniýa öňdebaryjy enjamlaryň we täze önüm gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirer we öndürijiligiň ösüşini iki esse artdyrmaga çalyşar!

Seminar

Zawod takmynan 10000 m2 meýdany tutýar

Işgärler

Kompaniýada 284 işgär bar

Puluň mukdary

2020-nji ýylda ýyllyk satuwy 350 million ýuandan geçdi.

Saklamak

3 kompaniýany gözegçilik astynda saklaýan “Yourun Tool Battery Co., Ltd.”

Korporatiw medeniýet

Wezipe

Täze ugurlary yzygiderli öwrenýän Urun, litiý batareýa bazarynda innowasiýa liderine we hakykatdanam ösýän ilkinji marka bolmaga çalyşar

Esasy gymmatlyklar

Birek-birege hormat goýmak, yhlas we hoşniýetlilik, utgaşdyrylan amallar, ösüş we ýeňiş

Maksat

Geljekde ýaşyl energiýany we kämil adam ömrüni ulanmagy goldaň

Görüş

2025-nji ýylda 200 million ABŞ dollaryna satylmagyny gazanmak we batareýa we periferiýa pudaklarynda iň ýokary derejeli marka bolmak.

Global bazar paýlanyşy

Üpjün edijilerimiz: BYD, EVE, LG, Lişen we beýleki belli batareýa öýjügiöndürijiler;
Esasy müşderiler:Wal-Mart, Amazon, Europeanewropa we Amerikanyň esasy marka gurallarynyň ODM müşderileri we ş.m.

seniň

Ösüş taryhy

2013 2013-nji ýylda, kompaniýa 5 adamdan ybarat başlangyç telekeçilik topary bilen döredildi;

2014 2014-nji ýylda, alternatiw gural batareýasynyň galyp MAK nikel elektrik modelini özbaşdak ösdürdi;

2015 2015-nji ýylda, önüm galyndylarynyň 30-dan gowrak toplumy işlenip düzüldi;

2017 2017-nji ýylda, zawodyň göwrümi giňeldi, önümçilik bazasyndan Dongguana göçdi we PCB-iň garaşsyz önümçiligini amala aşyryp, 3 toplum SMT enjamyny satyn aldy;

2019 2019-njy ýyldagalyp zawodyny aldyk we güýç gurallaryny, janköýerleri, ýelim ýaraglary we beýleki önümleri kem-kemden goşmak üçin önüm taslamasyny giňeltdik;

2020 2020-nji ýylda, B2C satuw toparymyz satuw maksatly 350 milliondan geçdi ;

20 2021-nji ýylda, kompaniýa yzygiderli ösmegini dowam etdirer we 18 sany täze önüm taslamasy birin-birin durmuşa geçiriler!

Kompaniýamyzyň birneme ösmegi, Youun halkynyň üznüksiz täzeliginiň yhlasly we pragmatiki ruhuna şaýat boldy we müşderilerimiziň, dostlarymyzyň we ýokary hilli üpjün edijileriň güýçli goldawy bilen aýrylmaz baglanyşykly.Minnetdar, minnetdar, sag boluň!

Bizde ýokary hilli we hyzmat topary, her önümçilik we iberiş baglanyşygynyň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin çylşyrymly önümçilik we synag enjamlary bar.

Müşderilerimiz dünýäniň 200-den gowrak ýurdunda we sebitinde ýerleşýär we uzakdaky wideo we ýerdäki görkezmeler arkaly müşderilere satuwdan soň öz wagtynda we hünärmen hyzmatyny hödürläris.

Müşderilere 3 aýdan 1 ýyla çenli mugt kepillik möhleti berýäris we müşderiler bizi has ynamly saýlap biler ýaly müşderilere has giňişleýin we has ýöriteleşdirilen teklipleri we hünär hyzmatlaryny hödürleýäris.

Çnegun