Armyly maslahatlar

1
3

Ulanyş çäreleri

1. Ilki ulanmazdan ozal doly zarýadlanan batareýany haýyş ediň.
2. Zarýad berlende batareýany aýyrmaň.

3. Aýralyk, ekstruziýa we täsir etmäň.

4. Zarýad bermek üçin asyl zarýad berijini ýa-da ygtybarly güýçlendirijini ulanmak.

5. Batareýa elektrodlaryny elektrik rozetkasyna birikdirmäň.

6. Batareýany urmaň, aýak astyna almaň, zyňmaň, ýykmaň we urmaň.

7. Hiç haçan batareýa paketini sökmäge ýa-da gaýtadan gurmaga synanyşmaň.

8. Gysga utgaşma.Otherwiseogsam, batareýanyň çynlakaý zeperlenmegine sebäp bolar.

9. Batareýany statiki elektrik we magnit meýdany ajaýyp ýerde ulanmaň, ýogsam howpsuzlyk enjamlaryna zeper ýetip, howpsuzlygyň gizlin kynçylyklaryna sebäp bolup biler.

10. Uzak saklanylandan soň güýçlendiriň. Ni-Cd / Ni-MH we Li-ion batareýalary saklanylanda öz-özünden çykar.

11.Eger batareýa syzsa we elektrolit gözlere girse, gözleri sürtmäň, tersine, gözleri arassa suw bilen ýuwuň we derrew lukmançylyk kömegini alyň.Otherwiseogsam, gözlere şikes ýetirip biler.

12. Batareýa terminallary hapa bolsa, ulanmazdan ozal terminallary gury mata bilen arassalaň.Otherwiseogsam, gural bilen baglanyşygyň pesligi sebäpli pes öndürijilik ýüze çykyp biler.

Çärelerstorage

1. Oda taşlamaň we batareýany otdan uzaklaşdyrmaň.

2. Gysga utgaşmazlyk üçin batareýany açar, teňňe we ş.m. ýaly geçiriji bilen goýmaň.

3.Eger batareýany bir aý ýa-da has köp ulanjak däl bolsaňyz, ony otdan we suwdan arassa, gurak, salkyn ýerde saklaň.
5. Gysga utgaşmazlyk üçin polo positiveitel (+) we otrisatel (-) terminallary gönüden-göni birikdirmäň. Olary izolirlemek üçin taşlanan batareýa terminallaryny ýazyň.

6Eger batareýa geň ys berse, ýylylyk öndürse, reňksiz ýa-da deformasiýa edilse ýa-da ulanmak, zarýad bermek ýa-da saklamak wagtynda haýsydyr bir görnüşde adaty bolmadyk görünse, zarýad bermegi, ulanmagy we enjamdan aýyryň.

7.Eger kemçilikli bolsa, alandan soň 7 günüň dowamynda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.